Financial Data : Balance Sheets

Capital Efficiency

Total Assets & Net Assets

Graph Total Assets & Net Assets

Asset Turnover & ROA/ROE (%)

Graph Asset Turnover & ROA/ROE (%)
Assets(bil.yen) 2014 2015 2016 2017 2018
Total Assets 3,960.9 3,795.8 3,716.0 3,959.0 3,863.6
Asset Turnover(time) 0.97 0.98 0.89 0.95 0.93
ROA(%) 8.0 7.3 7.1 7.5 7.5
Net Assets 2,146.6 2,282.0 2,345.8 2,402.7 2,436.1
Ratio of total equity to total assets(%) 52.4 58.2 61.5 59.2 61.6
ROE(%) 15.5 13.3 11.8 12.5 12.4

Asset Turnover = Net Sales / ((Previous year-end Total Assets + current year-end Total Assets) /2)*100
ROA (Return on Assets) %= Net Income / ((Previous year-end Total Assets + current year-end Total Assets) /2)*100
ROE (Return on Equity) %= Net Income / ((Previous year-end Total Equity + current year-end Total Equity) /2)*100

Interest-Bearing Debt

Graph Interest-Bearing Debt
(bil.yen) 2014 2015 2016 2017 2018
Interest-Bearing Debt 592.9 441.5 342.7 459.0 408.4
Cash & Cash Equivalents 390.1 426.7 471.7 501.7 433.9
Net Interest-Bearing Debt 202.8 14.8 (128.9) (42.7) (25.4)

Investor Relations